View of Place Corporation Co.,Ltd. "Creative differences"

Work Process

Project Feasibility study work process 
ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ขั้นตอนการวางแผนโครงการ
กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการลงทุนร่วมกับเจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด
สำรวจตลาดและคู่แข่งบริเวณโดยรอบโครงการ ในรัศมี 1กม.

ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด
โดย การนำเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น  Demand Supply,Market segmentation,Customer,Product,Competitor,4P,4C,Five Forces Modelและอื่นๆ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้เรื่องรูปแบบโครงการ
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดิน,ทำเล ,จากกฎหมายเเละพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ในโครงการ
วางผังโครงการเบื้องต้น

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน
โดยการนำเครื่องมือทางการลงทุนต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น  WACC,NPV,IRR,PV,Cash flow

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการลงทุน
โดยการประเมินสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับเจ้าของโครงการ

จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
สำหรับใช้ดำเนินโครงการและขอสินเชื่อจากธนาคาร


Architectural design work process
ขั้นตอนที่ 1   รับโปรแกรมในการออกแบบ

ขั้นตอนที่ 2   การวางเค้าโครงการออกแบบ ประกอบด้วย               
2.1. แบบร่างผังบริเวณและความสัมพันธ์ของพื้นที่กับลักษณะทางกายภาพโดยรอบ
2.2. แบบร่างตัวอย่าง ประกอบด้วย PLAN,ELEVATION โดยสังเขป
2.3. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โดยสังเขป 
ขั้นตอนที่ 3   การออกแบบร่าง ประกอบด้วย
3.1. แบบร่างผังบริเวณแสดงความสัมพันธ์ของอาคารกับพื้นที่ข้างเคียงและระบบ
       สาธารณูประโภคที่จำเป็น
3.2. แบบร่างตัวอาคาร ประกอบด้วย PLAN,ELEVATION,SECTION
3.3. แบบร่างแสดงระบบวิศวกรรมเฉพาะสาขาที่ตกลงกัน
3.4. รายละเอียดวัสดุพอสังเขป
3.5. ประมาณราคาค่าก่อสร้างขั้นตอนที่ 2
หมายเหตุ  การนำเสนอแบบร่างในขั้นตอนนี้สถาปนิกจะทำการปรับแบบจนกว่าจะเป็นที่ต้องการกับเจ้าของโครงการเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ครั้ง 
ขั้นตอนที่ 4   การทำรายละเอียดการก่อสร้าง
ขอบเขตของการทำงานในขั้นตอนที่ 4 ประกอบด้วย 
4.1. การกำหนดรายการประกอบแบบและรายละเอียดวัสดุ 
4.2. การตรวจและแก้ไขแบบในขณะดำเนินงานทำแบบก่อสร้าง 
4.3. การทำงานร่วมกับวิศวกรโครงสร้าง 
4.4. การควบคุมการทำแบบสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย
        - LAY OUT
        - PLAN ทุกชั้น 
        - ELEVATION 4 รูป
        - SECTION 2 รูป
        - แบบขยายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
        - แบบงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
        - รายการประกอบแบบก่อสร้าง
        - ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
ขั้นตอนที่ 5   การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารสร้าง
ขอบเขตของการทำงานในขั้นตอนที่ 5 ประกอบด้วย
5.1. การตรวจและแก้ไขแบบจากเขต
5.2. ให้คำแนะนำในการเลือกผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับเหมา
  
สิ่งที่เจ้าของโครงการจะได้รับ
1.1.การบริการวิชาชีพสถาปนิกออกแบบ พร้อมหนังสือรับรองการออกแบบ
1.2.การบริการวิชาชีพวิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมหนังสือรับรองการออกแบบ
1.3.รายการคำนวณวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 2 ชุด
1.4.แบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 ชุด
1.5.แบบก่อสร้าง จำนวน 2 ชุด พร้อม CD Rom จำนวน 1 แผ่น