View of Place Corporation Co.,Ltd. "Creative differences"

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) ตอนที่1


Feasibility Study (FS) เป็นการจัดทำแผนเพื่อวิเคราะห์สิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น การจะเริ่มดำเนินโครงการใดๆ ควรเริ่มจากการวางแผนของโครงการบนกระดาษก่อนลงมือทำจริง เพราะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มักเป็นการลงทุนด้วยเม็ดเงินจำนวนมาก หากผิดพลาดย่อมก่อให้เกิดความเสียหายได้มากตามไปด้วย การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) จึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการลดโอกาสของ ความล้มเหลวในการดำเนินกิจการทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ในการทำธุรกิจ การขายสินค้าใดๆ เราย่อมหวังกำไรซึ่งเท่ากับราคาขายลบด้วยต้นทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก็คือการศึกษาว่าสินค้าที่เรากำลังจะทำออก ขายนั้นจะขายในราคาเท่าไรและมีต้นทุนเท่าไร ทำแล้วคุ้มหรือไม่ มีกำไรเหลือมากน้อยเพียงไร สิ่งที่ยากสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คือ การกำหนดราคาขายที่จูงใจเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด และการควบคุมต้นทุนให้ครบถ้วนทุกรายการไม่ตกหล่น โดยเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดสรร การขออนุญาตก่อสร้าง การเสียภาษี และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากงานบริการหลังการขายเป็นต้น ถ้าดูถี่ถ้วนแล้ว เป็นไปได้ก็ต้องตรวจสอบความอ่อนไหวของโครงการ  ในกรณีที่ขายได้ไม่เข้าเป้าหรือต้องลดราคาเพื่อระบายสินค้าให้หมด รวมทั้งการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากปัจจัยที่ ไม่คาดคิด เช่น น้ำมันขึ้นราคาทำให้ค่าก่อสร้างขึ้นตามหรือดอกเบี้ยขึ้นจนทำให้ต้นทุนทางการ เงินสูงขึ้น หากดูจนถี่ถ้วนแล้วโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจก็จะมีสูงตามไปด้วย

ส่วนเรื่ององค์ประกอบที่จะนำมาวิเคราะห์การความเป็นไปได้ของโครงการจะได้กล่าวในบทความต่อไป
Credit: บทความบางส่วนจาก http://www.teerachon.com

VIEW OF PLACE สถาปนิก รับศึกษาความเป็นไปได้โครงการ Feasibility study
http://viewofplace.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น