View of Place Corporation Co.,Ltd. "Creative differences"

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

หลักการที่สำคัญ 4 ข้อสำหรับการตัดสินใจลงทุนในที่ดินเปล่าเเละเก็งกำไรที่ดินเปล่า

หลักการที่สำคัญ 4 ข้อสำหรับการตัดสินใจลงทุนในที่ดินเปล่าเเละเก็งกำไรที่ดินเปล่าด้วยการทำ Feasibility Study

ที่ดินที่จะมีมูลค่าหรือราคาเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้น ส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นโครงการได้ เช่น คอนโด โรงเเรม หรือ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น หากต้องการ ซื้อที่ดินเปล่าเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไร สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของการวิเคราะห์นั้นมีหลักการที่สำคัญ 4 ข้อ

1.การวิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน 
   Land and Building Regulations Analysis
    - การตรวจสอบผังสี ผังเมืองรวม
    - การตรวจสอบ กฎหมายอาคาร เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร กฎกระทรวง 
    - การตรวจสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
    - การตรวจสอบโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายเเละเอกสารสำคัญอื่นๆ
    - เพื่อให้มั่นใจว่าที่ดินที่ต้องการซื้อไม่เป็นที่ตาบอดหรือที่ติดภาระจำยอม
2.การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด 
   Marketing Analysis
    - การเปรียบเทียบ ราคาเเละมูลค่ากับ ที่ดินโดยรอบ
    - เพื่อตรวจสอบมูลค่าที่เเท้จริงของที่ดินที่สนใจให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อ
3.การวิเคราะห์ด้านกายภาพ 
   Physical Analysis
    - รูปร่างเเละขนาดที่ดินที่เหมาะสม
    - การรวมที่ดิน ให้มีต้นทุนเฉี่ยที่ต่ำลง
    - การแบ่งแปลงที่ดินขาย แบบไม่ต้องเข้าจัดสรรหรืออเข้าจัดสรร
4.การวิเคราะห์ทางด้านการเงินเเละงบประมาณการลงทุน
   Financial and Investment Analysis 
   - ราคาที่ดินโดยรอบบริเวณ
   - ราคาที่ดินสูงสุดหากนำไปขายเก็งกำไร
   - ราคาที่ดินสูงสุดหากนำไปพัฒนาโครงการ
   - การลงทุนถมที่ดินหรือสร้างสาธารณูปโภค
   - เพื่อเพิ่มมูลค่าในที่ดินเปล่าที่มีอยู่เเล้ว

หลักการที่สำคัญ 4 ข้อ เป็นขอบเขตการวิเคราะห์หลักๆ เเต่การลงทุนในที่ดินนั้นอาจจะมี สิ่งจำเพาะเจาะจงในประเด็นอื่นๆที่สำคัญต้องนำมาพิจารณาด้วย 
จึงจะสามารถนำไปตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสมได้
--------------------------------------------------------------------------
Project Feasibility study
View of Place Corporation Co.,Ltd.
E-mail     : nasokuthai@gmail.com
Line ID    : omotonasok 

การลงทุนที่ดินเปล่า เก็งกำไรที่ดินเปล่า การลงทุนที่ดิน
รับทำ Feasibility Study
ตัวอย่าง Feasibility Study
Feasibility Study คือ
รับวิเคราะห์โครงการ ซื้อทีดิน เก็งกำไรที่ดิน
ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ real estate

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

รับวิเคราะห์ การลงทุนที่ดินเปล่า เเละ เก็งกำไรที่ดินเปล่า

รับวิเคราะห์ การลงทุนที่ดินเปล่า เเละ เก็งกำไรที่ดินเปล่า
ด้้วยการทำ Feasibility Study

ที่ดินที่จะมีมูลค่าหรือราคาเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้น ส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่สามารถนำมาพัฒนา
เป็นโครงการได้ เช่น คอนโด โรงเเรม หรือ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น

หากท่านต้องการ ซื้อที่ดินเปล่าเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไร
หากท่านต้องการ ตรวจสอบมูลค่าที่เเท้จริงของที่ดินที่สนใจให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อ
หากท่านไม่มั่นใจว่าที่ดินที่ท่านต้องการซื้ออเป็นที่ตาบอดหรือที่ติดภาระจำยอมหรือไม่
หากท่านต้องการเพิ่มมูลค่าในที่ดินเปล่าที่มีอยู่เเล้ว

โดยมีองค์ประกอบของการวิเคราะห์ ดังนี้
1.การวิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน Land and Building Regulations Analysis
  การตรวจสอบผังสี ผังเมืองรวม
  การตรวจสอบ กฎหมายอาคาร เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร กฎกระทรวง
  การตรวจสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
2.การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด Marketing Analysis
   การเปรียบเทียบ ราคาเเละมูลค่ากับ ที่ดินโดยรอบ
3.การวิเคราะห์ด้านกายภาพ Physical Analysis
   รูปร่างเเละขนาดที่ดินที่เหมาะสม
   การรวมที่ดิน ให้มีต้นทุนเฉี่ยที่ต่ำลง
   การแบ่งแปลงที่ดินขาย แบบไม่ต้องเข้าจัดสรรหรืออเข้าจัดสรร
4.การวิเคราะห์ทางด้านการเงินเเละงบประมาณการลงทุน
   Financial and Investment Analysis
  ราคาที่ดินโดยรอบบริเวณ
  ราคาที่ดินสูงสุดหากนำไปขายเก็งกำไร
  ราคาที่ดินสูงสุดหากนำไปพัฒนาโครงการ
  การลงทุนถมที่ดินหรือสร้างสาธารณูปโภค
เราสามารถช่วยท่านได้ ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 17 ปี
------------------------------------------------------------------------------------------
Project Feasibility study
View of Place Corporation Co.,Ltd.
Website    : viewofplace.blogspot.com
YouTube  : www.youtube.com/nasokuthai
E-mail     : nasokuthai@gmail.com
Line ID   : omotonasok
Mobile    : 0817112477

การลงทุนที่ดินเปล่า เก็งกำไรที่ดินเปล่า การลงทุนที่ดิน
รับทำ Feasibility Study ตัวอย่าง Feasibility Study
Feasibility Study คือ รับวิเคราะห์โครงการ