View of Place Corporation Co.,Ltd. "Creative differences"

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วงจรการบริหารโครงการ Project management framework

วงจรการบริหารโครงการ Project management framework
1.การวิเคราะห์โครงการ (ช่วงระยะก่อนบริหารโครงการ)
      - การกำหนดโครงการ
      - การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น
      - การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
      - การประเมินโครงการและตัดสินใจ
      - การออกแบบโครงการ
2.การบริหารโครงการ (ช่วงระยะการบริหารโครงการ)
      - การวางแผนบริหารโครงการ
      - การติดตามควบคุมโครงการ
      - การปิดโครงการ
3. การติดตามและประเมินโครงการ (ช่วงระยะหลังบริหารโครงการ)
      - การประเมินผลการดำเนินงาน
      - การติดตามผลโครงการ
4. ช่วงระยะการบำรุงรักษา (ช่วงระยะหลังบริหารโครงการ)
      - การรับประกันและบำรุงรักษา

https://youtu.be/8lIAZV7b-Hg

--------------------------------------------------------------------
Project Management Consultant
View of Place Corporation Co.,Ltd.
E-mail      : nasokuthai@gmail.com
Line ID    : omotonasok 
Project Management การบริหารโครงการ
Real Estate Management การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

YouTube หลักการสำคัญ 4 ข้อสำหรับการตัดสินใจลงทุนในที่ดินเปล่าเเละเก็งกำไรที่ดินเปล่า

ด้วยการทำ Feasibility Study
1.Land and Building Regulations Analysis
2.Marketing Analysis
3.Physical Analysis
4.Financial and Investment Analysis 


--------------------------------------------------------------------------
Project Feasibility study
View of Place Corporation Co.,Ltd.
E-mail     : nasokuthai@gmail.com
Line ID    : omotonasok