View of Place Corporation Co.,Ltd. "Creative differences"

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

9 หลักการใน การบริหารโครงการ Project management ตอนที่1

1.Introduction to Project Management
        1.1. ความสำคัญของการบริหารโครงการ
              - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
              - ลักษณะของโครงการ
       1.2. ประเภทของโครงการ
       1.3. การเขียนโครงการ
2.Project Management Framework
        2.1.วงจรการบริหารโครงการ

View of Place,การบริหารโครงการ,Project Management,Feasibility Study

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น